Celem Stowarzyszenia jest pomoc chorym ze schorzeniami hematologicznymi szczególnie z białaczkami i chłoniakami leczonymi w Klinice Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współczesne możliwości medycyny (chemioterapia, terapia celowa, przeszczepianie szpiku kostnego), którymi Klinika dysponuje od wielu lat stwarzają możliwość pełnego wyleczenia bądź istotnego przedłużenia życia u znacznej części chorych.

Powodzenie takiego leczenia oprócz dużych nakładów finansowych na same leki (co zapewnić winien Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia) wymaga często długotrwałej hospitalizacji w maksymalnie dobrych warunkach.

Podawanie leków, monitorowanie leczenia wymaga sprzętu, który w trakcie 23 lat istnienia Kliniki, ze względu na upływ czasu i zwiększenie liczby chorych ulega stałej dekapitalizacji.

Przy obecnych nakładach na służbę zdrowia trudno w najbliższym czasie oczekiwać poprawy tego stanu. Dlatego też głównym celem Stowarzyszenia jest poprawa infrastruktury Kliniki Hematologii, wzbogacenie jej w sprzęt specjalistyczny tak, aby nadal mogła sprostać wymaganiom, jakie stawia współczesna hematologia. Staramy się i chcemy w ten sposób stworzyć chorym bardziej godne warunki leczenia i pobytu w Klinice Hematologii.

Pragniemy poinformować, że Gdańskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku posiada osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że mogą Państwo wesprzeć naszą organizacje kwotą odpowiadającą wartości 1% podatku dochodowego, który pomniejsza Państwa podatek przekazywany do budżetu.